Επιστήμη και Τεχνολογία: Αλγόριθμος

 

 

Ως αλγόριθμος ορίζεται μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Πιο απλά αλγόριθμο ονομάζουμε μία σειρά από εντολές που έχουν αρχή και τέλος, είναι σαφείς και εκτελέσιμες που σκοπό έχουν την επίλυση κάποιου προβλήματος.Η λέξη αλγόριθμος προέρχεται από μία μελέτη του Πέρση μαθηματικού του 8ου αιώνα μ.Χ. Αλ Χουαρίζμι (Abu Ja'far Mohammed ibn Musa Αl-Khowarismi), η οποία περιείχε συστηματικές τυποποιημένες λύσεις αλγεβρικών προβλημάτων και αποτελεί ίσως την πρώτη πλήρη πραγματεία άλγεβρας.

Οι αλγόριθμοι θα πρέπει να πληρούν κάποια πρότυπα και να διατυπώνονται με συγκεκριμένο τρόπο.

Έτσι ένας αλγόριθμος πρέπει να ικανοποιεί τα επόμενα κριτήρια:


  • Καθοριστικότητα

  • Περατότητα

  • Αποτελεσματικότητα

  • Επεκτασιμότητα

  • Να έχει είσοδο δεδομένων, επεξεργασία και έξοδο αποτελεσμάτων


Όπως αναφέρθηκε ένας αλγόριθµος αποσκοπεί στην επίλυση ενός προβλήµατος. Είναι λοιπόν απαραίτητο να γίνεται µια εμπεριστατωμένη ανάλυση του προβλήµατος και να προτείνεται συγκεκριµένη µεθοδολογία και ακολουθία βηµάτων. Βασικός στόχος είναι η πρόταση έξυπνων και αποδοτικών λύσεων.

Η ανάλυση ενός προβλήµατος σε ένα σύγχρονο υπολογιστικό περιβάλλον περιλαµβάνει:
• την καταγραφή της υπάρχουσας πληροφορίας για το πρόβληµα,
• την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του προβλήµατος,
• την αποτύπωση των συνθηκών και προϋποθέσεων υλοποίησης του,
• τη πρόταση επίλυσης του µε χρήση κάποιας µεθόδου και
• την τελική επίλυση µε χρήση υπολογιστικών συστηµάτων.